Ingen ekte skotte

Luke 11

Kortversjonen

Tankefeilen ingen ekte skotte skjer når man forsvarer sin generalisering av en gruppe ved å hevde at de som ikke passer inn i generaliseringen, ikke er en ekte del av grupperingen.

Denne tankefeilen viser seg gjerne når man ønsker å tillegge en gitt gruppering en felles egenskap. Man kan tenke seg at noen hevder at alle skotter går med kilt. Når noen da påpeker at en gitt person er fra Skotland men ikke går med kilt, er responsen da at vedkommende ikke er en EKTE skotte.

Skiller seg litt fra heving av lista

Tankefeilen ligger tett opp til å heve lista, men skiller seg på et sentralt punkt. Fremfor å legge til nye kriterier for å ha oppfylt et krav, avvises eksempelet som å være et gyldig eksempel. Dette kan illustreres slik:

Heve listen
Alle i grupperingen har egenskap X
Individ A tilhører grupperingen men har ikke egenskap X
Ja, men alle i grupperingen har også egenskap Y, og det mangler A

Ingen ekte skotte
Alle i grupperingen har egenskap X
Individ A tilhører grupperingen men har ikke egenskap X
Da er ikke A en EKTE tilhører av grupperingen

Ender opp i en sirkellogikk

Resoneringen ender egentlig opp i en sirkellogikk der man rettferdiggjør at grupperingen inneholder bare individer med en gitt egenskap, ved å ekskludere alle som mangler denne egenskapen. Vi kan bryte det ned logisk

Gruppering A inneholder bare individer med egenskap X
Dersom et individ mangler egenskap X, er vedkommende ikke medlem av gruppering A.

På denne måten rettferdiggjør man altså sin egen generalisering ved å vilkårlig ekskludere alle som ikke oppfyller det gitte kriteriet.

I noen tilfeller kan det riktignok gis argumentasjon for hvorfor gitte egenskaper tilsier at de ikke tilhører denne grupperingen. I så fall vil man imidlertid stå igjen med en situasjon der generaliseringen er lite interessant, siden den i realiteten velger ut en undergruppering og så kaller dem for “de ekte skottene”.

Bare de som er ekte

Forenklet kan man si at argumentasjonen foregår slik:

A: Alle i gruppe X, har egenskapen Y
B: Beviselig har ikke alle i gruppe X egenskapen Y
A: Alle ekte medlemmer av gruppen X, har egenskapen Y

Dermed er det lett å se hvordan man i realiteten ikke argumenterer imot innsigelsen til generaliseringen, men heller omdefinerer den uten noe gyldig basis.

Eksempel

A: Alle Rosenborgsupportere hater Molde by
B: Jeg er Rosenborgsupporter, men jeg hater ikke Molde by
A: Da er du ingen ekte Rosenborgsupporter

Her hevder A at alle Rosenborgsupportere har en gitt egenskap, altså at de hater Molde by. Møtt med et eksempel på noen som ikke passer inn i denne grupperingen, endrer ikke A sitt ståsted fra alle til de fleste eller mange. I stedet ekskluderes B fra grupperingen Rosenborgsupporter ved å hevde at B ikke er et ekte medlem av denne grupperingen.