Falsk dikotomi

Luke 16

En falsk dikotomi skapes når man presenterer noe som kun å ha to alternativer, når det i realiteten finnes flere.

En falsk dikotomi kan beskrives som en uriktig enten/eller. Man presenteres for at det kun finnes to mulige utfall av noe, når det i realiteten finnes flere mulige utfall. Dette kan ha som mål å presentere sitt syn som det eneste fornuftige, ved å fremstille det eneste andre alternativet, som uønsket.

Rett eller galt, for eller imot, med meg eller imot meg.

En falsk dikotomi skapes gjerne når man prøver å sette opp absolutter der ting i realiteten er mer nyansert. En kan tenke seg en situasjon der en politiker har stemt imot et forslag i stortinget. En journalist stiller da et spørsmål om det er rett eller galt at vedkommende er imot det forslaget hadde som tema. Realitetene kan være mer sammensatte. Det kan være at det var sider ved forslaget som gjorde at politikeren ikke ville stemme for det, selv om vedkommende var enig i essensen. Det kunne også være at det var to forslag med noen forskjeller, men samme hovedtema som vedkommende valgte mellom.

En annen tenkt situasjon er at man blir spurt om man er for eller imot avkriminalisering av narkotika. Man presenteres da med at man enten er for at det skal være forbudt, eller imot det og åpner for fri flyt. Mellom disse punktene finnes det likevel mange flere alternativer, både med tanke på regulering, og hvilke narkotiske stoffer som skal avkriminaliseres.

President Bush brukte en falsk dikotomi etter angrepet i New York 11. september 2001, der han sa at man var enten med USA, eller imot. I realiteten er det imidlertid fullt mulig å støtte USA, uten å støtte alt de gjør og vedtar.

I alle disse tilfellene blir det altså satt opp absolutter, mens det i realiteten finnes mange nyanser mellom disse.

Eksempel

A: Vi vil sette av mer penger til utdanning
B: Ok, men da må du kutte en annen utgift, eller la det stå som nå.

B presenterer det her som om det er kun to muligheter:
– Kutt en annen utgift, øk penger til utdanning
– Hold alt som det er i dag
Problemet er at dette utelater en viktig mulighet, nemlig å økte inntektene, f.eks. gjennom å øke skattenivået. B presenterer ikke mulighetene her, men prøver heller å dreie det over på hva det er som skal miste penger. Dette for å skape et bilde av at det ikke finnes en god løsning som tillater dette.

Likte du det du leste? Del gjerne: